Algemene voorwaarden Rogers Ropes

Dit zijn de algemene voorwaarden van Roger’s Ropes (behandelaar). Het bezoekadres van Roger’s Ropes is Groene Heuvels 221, 6644KX te Ewijk.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via rogersropes@outlook.com, +31642024940 of per postadres: Roger’s Ropes, Hardgras 15, 3994MN te Houten. Bankrekeningnummer: NL62 SNSB 8809797353 t.n.v. R.M. Groenestein (De BIC van SNS is SNSBNL2A)

Roger’s Ropes heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen behandelaar en u (deelnemer). Behandelaar zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op www.rogersropes.nl.

Artikel 2 – Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer deelnemer laat blijken met de opdracht in te stemmen. U stemt in met de opdracht middels het betalen van een ‘commitment fee’, hetgeen 2 weken voor het plaatsvinden van de opdracht betaald dient te zijn.

Artikel 3 – Prijs

Behandelaar mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.

Artikel 4 – Betaling en incassokosten

Deelnemer moet altijd contant voor de behandeling betalen.

Artikel 5 – Uitvoering opdracht
1.
Behandelaar zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Voor een behandeling dient de deelnemer duidelijke grenzen en beperkingen aan te geven even als een ‘escape’ in de vorm van een codewoord om een behandeling te beëindigen. De behandelaar zal op diens beurt deze grenzen accepteren en bewaken.
3. Deelnemer zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan behandelaar verstrekt, die noodzakelijk zijn om de opdracht uit te voeren.
4. Als Deelnemer de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag behandelaar de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren.
Behandelaar is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat behandelaar is uitgegaan van door deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 6 – Annuleren afspraken
1.
Een afspraak kan tot 48 uur voor aanvang van de sessie worden afgezegd of verplaatst door de deelnemer. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de sessie is de reeds betaalde ‘commitment fee’ niet terug vorderbaar.
2. Bij verplaatsing dient de afspraak binnen een maand uitgevoerd te worden.
3. Verzuimde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

4. De behandelaar behoudt zich het recht voor om afspraken te verzetten mocht dit noodzakelijk blijken voor de eigen bedrijfsvoering, scholing, ziekte of dringende persoonlijke omstandigheden.

Artikel 7 – Opschorting, ontbinding
1.
Behandelaar mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
3. Behandelaar mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als deelnemer zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Deelnemer moet behandelaar dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 8 – Overmacht
1.
Behandelaar hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht. 2. Behandelaar kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 1 maand dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
3. Als behandelaar zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Behandelaar het nagekomen deel factureren.

Artikel 9 Klachten en feedback
1.
Deelnemer moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand na constatering (of – bij niet zichtbare gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen constateren) melden.
2. Als deelnemer op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
3. Als deelnemer een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
4. Er is ruimte om feedback te geven. Deze mag aangenomen worden als de waarheid van de deelnemer. Echter, hier hoeft door behandelaar niets mee gedaan te worden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1.
De behandelaar zal u ten alle tijde naar beste kunnen ondersteunen.
2. Shibari/Connective Roping is geen vervanging van advies of behandeling door een arts, psychiater of jurist of enige andere vorm van advies of behandeling waarbij persoonlijk contact of specifieke (andere) professionele hulp aangewezen is. Mocht de behandelaar tijdens de behandeling/het behandelingstraject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder zijn of haar werkterrein of deskundigheid vallen, dan zal hij de deelnemer daarop attenderen en hem/haar zo nodig naar een deskundige verwijzen. De consequenties daarvan voor het traject zullen in goed overleg worden vastgesteld.
De behandelaar geeft geen adviezen omtrent te nemen besluiten of veranderingen in iemands leven. De behandelaar ondersteunt uitsluitend het eigen proces en de eigen keuzes van de deelnemer, waarbij het wel voorkomt dat een scala aan mogelijkheden wordt besproken om het proces van inzichtvergroting en gewaarwording van de deelnemer te ondersteunen. De deelnemer blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor diens eigen gedrag en de consequenties daarvan. De behandelaar is niet verantwoordelijk, laat staan aansprakelijk, voor te nemen of reeds genomen besluiten of veranderingen in het leven van de deelnemer.
3. De behandeling kan al voor de daadwerkelijke uitvoering onbewust starten door middel van een proces. De behandelaar kan hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden.
4. Behandelaar is alleen aansprakelijk voor directe schade van de deelnemer, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van behandelaar. Echter bij een Shibari

sessie ‘in the sky’ kan de behandelaar geen verantwoordelijkheid nemen voor lichamelijke schade ontstaan door lichamelijke gebreken. Indirecte schade te denken aan bijvoorbeeld de gevolgen van een geactiveerd seksueel trauma, kan niet op de behandelaar verhaald worden, mits binnen de grenzen van de vooraf gemaakte afspraken is gebleven.

5. Behandelaar is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Zo bent u bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor het melden van uw leeftijd mocht deze onder de 18 jaar zijn. Ook lichamelijke en geestelijke beperkingen dient u zelf voor aanvang van de behandeling aan te geven.

6. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor afspraken die met diens partner en/of andere personen heeft gemaakt en de behandelaar kan hier niet verantwoordelijk voor gesteld worden.

Artikel 11 – Schade aan attributen

Bij schade aan gebruikte attributen wegens een onvoorziene reactie van de deelnemer op de behandeling dient dit door de deelnemer vergoed te worden.

Artikel 12 – Geheimhouding
1.
Behandelaar zal de informatie die de deelnemer geeft en het gebeurde in de behandelkamer in vertrouwen behandelen. Dat wil zeggen dat de aan behandelaar toevertrouwde informatie niet met derden zal bespreken. Een uitzondering wordt gemaakt voor het bespreken van de informatie in intervisie en supervisie, zodat de behandelaar kan werken aan zijn verdere professionalisering in zijn vak. De intervisant c.q. supervisant heeft dezelfde verplichting wat betreft deze informatie als de behandelaar: deze informatie in vertrouwen te behandelen.
2. Behandelaar zal de informatie die door deelnemer is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen.
3. De behandelaar geeft u de mogelijkheid om gefotografeerd te worden. Deze foto’s zijn uw eigendom en kunnen enkel door de behandelaar worden gebruikt met uw expliciete toestemming. Op verzoek van de deelnemer worden foto’s direct verwijderd van het gebruikte apparaat waarmee de foto’s gemaakt zijn.

Door het maken van een afspraak en het betalen van de commitment fee, erkent u dat u de voorwaarden hebt gelezen, begrepen en er mee akkoord gaat.

Artikel 13 AVG

Behandelaar gebruikt volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uw gegevens alleen om contact met u te maken. Deze gegevens blijven bewaard via mail of op de telefoon van de behandelaar. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.